How to pronounce antithesis (audio)


1. noun exact opposite

Antithesis synonym for noun exact opposite

Antithesis Synonyms:

Antonyms:

The people who studied "antithesis synonyms" studied the following subjects:

2. noun contrast, opposition

Antithesis synonym for noun contrast, opposition

Antithesis Synonyms:

⇕ Antithesis Page Information

Synonym for Antithesis Page Statistics